Ochrona danych osobowych

 

Polityka przetwarzania danych osobowych przez Relpol S.A w Żarach  

 

Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, informujemy; że Administratorem Państwa danych osobowych jest Relpol S.A z siedzibą w Żarach 68-200, ul.11 Listopada 37. 

   

 

Dane osobowe zostały zebrane podczas nawiązania współpracy i są niezbędne do przekazywania aktualnych ofert, zawarcia i realizacji umowy, oraz realizacji zamówień, ich przetwarzanie odbywa się  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu

1.  zawarcia i wykonania Umowy (art. 6 ust. 1b RODO) w tym:

 •  kontaktu naszego przedstawiciela w  celu uzyskania bądź przedstawienia oferty handlowej oraz potwierdzenia warunków zamówienia przed zawarciem umowy (przez czas od przekazania przez Państwa danych do daty zawarcia umowy)
 •  kontaktu w trakcie trwania umowy, w celu potwierdzenia dostawy , wykonania zamówienia, weryfikacji zamówienia, przedstawienia oferty (przez czas trwania umowy)
 •  przekazywania informacji o zmianach cennika, warunków i postanowień umowy (przez czas trwania umowy) oraz  udzielenie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami prawa
 •  wykrywania nadużyć i zapobiegania im(przez czas trwania umowy)

2. wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1c RODO)w tym : wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (przez czas wymagany przepisami prawa)

3. w naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1f RODO)  takim jak :

 •   archiwizacja zgłoszeń/korespondencji/formularzy w formie papierowej i elektronicznej (w tym skanowanych); przez czas trwania umowy, oraz po jej zakończeniu (w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań wynikających z przepisów prawa)
 •   w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów (przez czas trwania takich postępowań )
 •   tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne;obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług (przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy).
 •   ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, m.in. przekazanie danych osobowych kancelarii prawnej, firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń, sprzedaży naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi  (przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy).

 

Państwa dane mogą zostać przekazane :  

1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, np.:

 •   obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
 •   podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
 •   podwykonawcom

2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.:

 •   podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu identyfikacji płatności, dokonania rozliczeń;
 •   podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 •   podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie niedokonania przez Państwa zapłaty za zakupione u nas towary,
 •   podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Nie planujemy przekazania Państwa danych osobowych  poza EOG.  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Informujemy, iż przysługują Państwu następujące prawa:
 •    dostępu do danych -w zakresie określonym w art. 15 RODO,
 •    sprostowania danych - w zakresie określonym w art. 16 RODO,
 •    usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie - w zakresie określonym w art. 17 RODO,
 •    ograniczenia przetwarzania(wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku) - w zakresie określonym w art. 18 RODO,
 •    przeniesienia danych do innego administratora danych - w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Z praw powyżej wskazanych można  skorzystać składając wniosek  na adres e – mail odo@relpol.com.pl

 

Niezależnie od praw wymienionych wyżej przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu. 

 

W  szczególnych sytuacjach – mogą Państwo wnieść  sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

W przypadku gdy wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody). 

 

 

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Polityka przetwarzania danych osobowych przez Relpol S.A w Żarach  

 

Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, informujemy; że Administratorem Państwa danych osobowych jest Relpol S.A z siedzibą w Żarach 68-200, ul.11 Listopada 37. 

   

 

Dane osobowe zostały zebrane podczas nawiązania współpracy i są niezbędne do przekazywania aktualnych ofert, zawarcia i realizacji umowy, oraz realizacji zamówień, ich przetwarzanie odbywa się  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu

1.  zawarcia i wykonania Umowy (art. 6 ust. 1b RODO) w tym:

 •  kontaktu naszego przedstawiciela w  celu uzyskania bądź przedstawienia oferty handlowej oraz potwierdzenia warunków zamówienia przed zawarciem umowy (przez czas od przekazania przez Państwa danych do daty zawarcia umowy)
 •  kontaktu w trakcie trwania umowy, w celu potwierdzenia dostawy , wykonania zamówienia, weryfikacji zamówienia, przedstawienia oferty (przez czas trwania umowy)
 •  przekazywania informacji o zmianach cennika, warunków i postanowień umowy (przez czas trwania umowy) oraz  udzielenie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami prawa
 •  wykrywania nadużyć i zapobiegania im(przez czas trwania umowy)

2. wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1c RODO)w tym : wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (przez czas wymagany przepisami prawa)

3. w naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1f RODO)  takim jak :

 •   archiwizacja zgłoszeń/korespondencji/formularzy w formie papierowej i elektronicznej (w tym skanowanych); przez czas trwania umowy, oraz po jej zakończeniu (w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań wynikających z przepisów prawa)
 •   w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów (przez czas trwania takich postępowań )
 •   tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne;obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług (przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy).
 •   ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, m.in. przekazanie danych osobowych kancelarii prawnej, firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń, sprzedaży naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi  (przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy).

 

Państwa dane mogą zostać przekazane :  

1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, np.:

 •   obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
 •   podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
 •   podwykonawcom

2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.:

 •   podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu identyfikacji płatności, dokonania rozliczeń;
 •   podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 •   podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie niedokonania przez Państwa zapłaty za zakupione u nas towary,
 •   podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Nie planujemy przekazania Państwa danych osobowych  poza EOG.  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Informujemy, iż przysługują Państwu następujące prawa:
 •    dostępu do danych -w zakresie określonym w art. 15 RODO,
 •    sprostowania danych - w zakresie określonym w art. 16 RODO,
 •    usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie - w zakresie określonym w art. 17 RODO,
 •    ograniczenia przetwarzania(wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku) - w zakresie określonym w art. 18 RODO,
 •    przeniesienia danych do innego administratora danych - w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Z praw powyżej wskazanych można  skorzystać składając wniosek  na adres e – mail odo@relpol.com.pl

 

Niezależnie od praw wymienionych wyżej przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu. 

 

W  szczególnych sytuacjach – mogą Państwo wnieść  sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

W przypadku gdy wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody). 

 

 

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.