Informacja o ilości akcji i kodach

Ilość wyemitowanych akcji:  9.609.193 sztuk.
Ilość akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu jest taka sama.

   

Ilość wyemitowanych akcji:  9.609.193 sztuk.
Ilość akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu jest taka sama.

   

Wszystkie wyemitowane przez spółkę akcje znajdują się w obrocie giełdowym i są notowane na rynku głównym Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w systemie notowań ciągłych.
Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi i mają jednakowe prawo do dywidendy.

 
Kod ISIN  PLRELPL00014
Kod LEI 259400DAALR7MHOEVA74